• 2

  Οικολογική κηπουρική...

 • 3

  Εξειδικευμένες τεχνικές καταπολέμησης...

 • 4

  Αποτελεσματική καταπολέμηση στο σαράκι...

 • 5

  Οι κήποι της μεσογείου...

 • 6

  Ο κήπος ως φυσικό τοπίο...

 • 7

  Εφαρμογές σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα...

Απολύμανση

Πολλοί χώροι χρειάζεται να τηρούν άριστες συνθήκες υγιεινής. Με στόχο τη διατήρηση ασφάλειας των χώρων πραγματοποιούνται απολυμάνσεις. Με τον όρο απολύμανση περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα. Νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων και οικιακοί χώροι έχουν μικρή ανοχή σε παθογόνα μικρόβια.

Η απολύμανση ενός χώρου προϋποθέτει σε πρώτο στάδιο τον καθαρισμό και την εξυγίανση του. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με απομάκρυνση των ρύπων με διάφορα μέσα, μηχανικά ή με τη χρήση απορρυπαντικών και νερού.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις απολυμάνσεις διακρίνονται σε φυσικές και χημικές.

Φυσικοί Τρόποι

Οι απολυμάνσεις με φυσικούς τρόπους αφορούν στη χρήση της ακτινοβολίας του ήλιου, θερμότητας, παλμικών δομήσεων και ακτινοβόλησης. Το φως του ήλιου είναι δραστικό έναντι των μικροβίων εξαιτίας της παρουσίας της υπεριώδους ακτινοβολίας στο φάσμα του.

Χημικοί Τρόποι

Οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται συχνά με τη βοήθεια απολυμαντικών φορέων. Ένας φορέας είναι κατάλληλος εφόσον έχει μεγάλο φάσμα καταπολέμησης, δεν παρουσιάζει τοξικότητα, δεν προκαλεί αλλεργίες και ερεθισμούς.

Η Απολύμανση κατά την Εφαρμογή

Οι απολύμανση πραγματοποιείτε σε όλα τα σημαντικά σημεία τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, εφαρμογές γίνονται στον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τις επιφάνειες εργασίας κ.α.

Η επιλογή της μεθόδου απολύμανσης χρειάζεται να γίνεται με προσοχή. Η εφαρμογή των απολυμαντικών με χημικά μέσα πραγματοποιείται με υπολειμματικούς ψεκασμούς, ψυχρές εκνεφώσεις (απολυμαντικά σε μορφή μικρών σταγονιδίων) και θερμές (διαλύματα σε μορφή καπνού).

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τις απολυμάνσεις είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και η εφαρμογή τους ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ 205/2001).

Περιοχές που εξυπηρετεί η GreenGuardia

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ