• 2

  Χρήση επιστημονικών μεθόδων...

 • 3

  Τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας...

 • 4

  Κοντά στις εξελίξεις...

 • 5

  Συνεχείς ενημέρωση των πελατών και συνεργατών...

 • 6

  Εφαρμογές με σεβασμό στο περιβάλλον...

Κουνούπια-Αντιμετώπιση

Τα κουνούπια μεταφέρουν δυνητικά επικίνδυνες ασθένειες όπως ελονοσία, κίτρινος πυρετός, δάγγειος πυρετός, φιλαρίαση, εγκεφαλίτιδα κ.α. Οι απεντομώσεις για την έλεγχο του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν σημαντικό ρόλο.

Στην Ελλάδα συναντώνται αρκετά είδη κουνουπιών, που κατατάσσονται σε διάφορα γένη. Από αυτά τα σπουδαιότερα είναι τα Aedes, Culex και Anopheles. Τα έντομα που ανήκουν στα γένη αυτά, ιδιαίτερα το Aedes, μετακινούνται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, το ωό, την προνύμφη (τέσσερα υποστάδια), την νύμφη και το ενήλικο (ακμαίο). Για την απώθεση των ωών και την εξέλιξη των σταδίων απαιτείται υδάτινο περιβάλλον. Συγκεκριμένα χρειάζονται στάσιμα νερά για την απόθεση ωών.

Τα κουνούπια παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμογή σε πολλά είδη υδάτινων χώρων. Υγρότοποι, ορυζόνες, λίμνες, προσωρινά πλημμυρισμένα εδάφη, ανοίγματα δέντρων, αυτοσχέδιες συλλογές υδάτων κ.α.

Κουνούπια-ΑντιμετώπισηΗ ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κουνουπιών με απεντομώσεις σε περιοχές με μεγάλη επιφάνεια περιλαμβάνει μια σειρά συντονισμένων επεμβάσεων. Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής. Βασικό στοιχείο είναι η συστηματική δειγματοληψία στα σημεία επώασης κατά τη περίοδο εμφάνισης προνυμφών. Στόχος είναι ο προσδιορισμός του ευπαθούς σταδίου ανάπτυξης κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι εφαρμογές. Στη συνέχεια επιδιώκεται η εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής με διάφορες μεθόδους. Χρησιμοποιούντια διάφορα σκευάσματα, όπως εντομοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης, ειδικών προϊόντα με βάση είδος παρασιτικού βακίλλου. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται τόσο με επίγεια μέσα (ψεκαστικά μεγάλου όγκου, υψηλής πίεσης) όσο και αέρια (αεροψεκασμοί) ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των εστιών που χρειάζονται διαχείριση.

Συχνά απαιτείται έλεγχος των ακμαίων σταδίων (κουνούπια που δημιουργούν όχληση σε περιοχές). Στις περιπτώσεις αυτές γίνονται εφαρμογές υπέρμικρου όγκου (ψυχρές εκνεφώσεις), οπότε παράγεται νέφος μικροσκοπικών σταγονιδίων που επικάθεται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εναλλακτικά πραγματοποιούνται καπνισμοί (θερμές εκνεφώσεις), οπότε παράγεται καπνός με εντομοκτονική δράση. Για τις επεμβάσεις χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές. Επιπλέον, γίνονται υπολειμματικοί ψεκασμοί. Σε κάθε περίπτωση κατά τις απεντομώσεις χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη το είδος των σκευασμάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι βιολογικές εφαρμογές αποτελούν συχνά σημαντική εναλλακτική λύση.

Αντιμετώπιση κουνουπιών